3D Simple Bowl Object

Free

3D Simple Bowl Object

برای دانلود رایگان نیاز به ثبت نام دارید
 size : 1 MB

Simple bowl model.

No texture and material.

This 3D model is available in the obj format.

Copyright: Scopia

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 
محصولات مرتبط